October 24, 2022

กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สมกับการเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม

บ่ายวันนี้ (20 มี.ค. 65) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร การผลักดันเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่ เทอดวลัยฟาร์ม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และเกษตรกรรุ่นใหม่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เกิดแนวทางต่อยอดพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายหลัก โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร อาทิ นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานราก และนโยบายการส่งเสริมสถาบันผู้ประกอบการ และ Start up